Magazín pro rodiče dětských členů Junáka

07.11.2011 11:55

Junák od prosince startuje nový projekt na podporu zlepšení komunikace s rodiči stávajících členů Junáka. Jaké jsou k tomu důvody a jaké novinky se chystají?

ĆASOPIS PRO RODIČE

Již od samotného počátku příprav projektu Spolkový časopis před mnoha lety byla zvažována cílová skupina rodičů dětí. Vzhledem k tomu, že jim prostřednictvím dětí 5× ročně zasíláme poštou zásilku (dětský časopis), je logické zvažovat posílení této již zaplacené komunikační cesty. V původním projektu byla nakonec cílová skupina rodičů vyřazena, abychom se mohli lépe soustředit na samotné zavedení časopisů pro členy Junáka a vyladění systému zasílání. Nyní, když máme systém již funkční, je již vhodné se k původním úvahám vrátit. Navíc využíváme příležitosti Evropského roku dobrovolnictví a první číslo bude z tohoto projektu spolufinancováno.

ZÁMĚR

Záměrem je, aby rodiče byli lépe informováni o tom, co znamená a co přináší účast jejich dítěte v Junáku. Tento cíl je chápán jednak jako cíl organizace Junák, která o svých záměrech a práci chce informovat všechny zúčastněné strany, v druhé rovině pak jako podpora a pomoc oddílům, konkrétně jejich vedení v práci s rodiči a jejich dostatečné míře informovanosti o skautingu a výchově v oddílech. Vedlejšími cíli, resp. následnými žádoucími efekty je vyšší míra zapojení rodičů samotných – do výchovy, která probíhá v oddíle, i přímo rodičů z pozice „přátel Junáka“. Možným pozitivním efektem může být zprostředkování zkušenosti s Junákem a rozšiřování členské základny i mezi další rodiny s dětmi.

KONCEPCE

V časopise je pracováno se dvěma hlavními cíli:

VNÍMÁNÍ a PODPORA.
U VNÍMÁNÍ chceme časopisem pro rodiče ovlivnit

 • vnímání skautingu – informace o tom, jak funguje v Junáku výchova, kam směřuje, kam může posunout děti či jakými prostředky
 • vnímání dobrovolnictví – obraz dobrovolníka v české společnosti, informace o tom, kdo vede děti, jakou má kvalifikaci a jaké požadavky jsou na něj kladeny

V případě PODPORY si časopis klade tyto cílové oblasti

 • podpora výchovy – témata kvality oddílu a výchovy, možnosti zapojení rodiče do výchovného procesu, práci se stezkou či časopisem, sdílení výchovných problémů mezi rodinou a oddílem, jednotlivé typy akcí a jejich výchovný rozměr
 • podpora skautingu – informacr o možnostech zapojení rodičů: osobní prací, materiální výpomocí, poskytováním informací či předáváním kontaktů a zprostředkováním, i zapojení finanční podporou

PRO KOHO a JAK ČASTO

Časopis je určen pro cílovou skupinu rodičů dětí ve věku 6 – 15 let (případně i rodiče předškolních dětí). Důvody pro zařazení především skupiny rodičů starších dětí (13 – 15 let) mohou být následující:

 • v tomto věku jsou děti často v oddílech v pozici rádců, která bývá pro rodiče problematická k pochopení (články typu Kdo je rádce, Proč dospělí nevedou družiny – neflákají se?)
 • i děti, které nejsou v rádcovské pozici, získávají více zodpovědnosti, jsou vedeny k větší samostatnosti, jsou více ponechávány samy sobě (články typu: Bezpečnost vašich dětí, K čemu mají děti funkce…)
 • rodiče dětí v tomto věku neovlivňují již výběr kroužků, ale mohou vhodnou cestou pomoci dítěti překonat období, kdy by např. chtělo z oddílu odejít, budou-li chápat smysl oddílu, potažmo skautingu pro dítě

Časopis by měl vycházet dvakrát ročně, jednou na začátku prosince a podruhé na konci května. Rodiče tak získají pravidelnější kontakt, než kdyby perioda byla jen 1× ročně. Požadavek na vyšší frekvenci vychází i z průzkumu mezi činovníky (viz níže), kde se pro vyšší periodicitu než 1× ročně vyslovila naprostá většina dotázaných. Stejně tak výzkum podpořil zařazení rodičů i dětí až do 15 let.

NOVÁČEK

Krom standardního časopisu pro rodiče vznikne ještě speciální 4stranná příloha, kterou dostane vždy rodič, který má dítě skautingem teprve začínající - nováčka. Časopis dostane v řádném termínu rozesílky spolu s aktuálním číslem časopisu. Pro všechny výše uvedené cíle a z nich vyplývající články je totiž nutná alespoň elementární znalost skautského prostředí a články na „vstupní“ úrovni.

NÁSTROJE K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ

 • Články – články s různými formami – od návodů (např. jak si finanční příspěvek Junáku odečíst z daní) přes reportáž (kvalita oddílu) až po rozhovor.
 • Otázky – v závěru všech vhodných článků je možné využít nástroj otázek, kdy je obecné téma článku vztaženo přímo na oddíl, do kterého chodí dítě čtenáře a čtenář hledá odpověď na otázku (např. Které z výchovných nástrojů z tohoto článku využívá právě váš oddíl? Kolik členů má vedení vašeho oddílu?).
 • Interaktivní prostory – časopis nabídne prostory ke kroužkování, dělání poznámek, hodnotících znamének – vše se snahou přitáhnout čtenáře a vést ho k vytváření názoru či srovnávání informací na téma.
 • Mechanismy sdílení – část časopisu by měla být tvořena názory a texty rodičů - rubrika Poradna či podobně.
 • Odkazy, kontakty – časopis by měl poskytovat základní odkazy pro jednotlivé situace, ve kterých by rodič mohl potřebovat podporu (kontakt na ústředí, odkaz na web Junáka…).

VÝZKUM MEZI ČINOVNÍKY

Na projednání projektu na jaře 2011 ve Výkonné radě Junáka byl v Radě vysloven s projektem souhlas, nicméně panovaly jisté pochybnosti o vhodné frekvenci vydávání, o podpoře středisek a o cílové skupině. Proto TDC zajistilo dotazování na úrovni činovníků – jednak několik osobních setkání na vybraných střediskových radách a pak i plošný výzkum cílený na všechny vedoucí oddílů a středisek a jejich zástupce. Výsledky průzkumů jsou pro rozjetí projektu pozitivní, potvrzují, že projekt je žádaný, určují cílovou skupinu i na rodiče dětí až do 15 let, požaduje periodicitu vyšší než 1× ročně. Na druhou stranu průzkumy potvrdily i naše obavy z rizik projektu (informování o programu, který u konkrétních oddílů není, část oddílů takový nástroj nechce, …). Řešením by měla být stejně jakou u časopisů pro skauty dobrovolnost – tj. umožnit všem oddílům prostřednictvím skautISu odhlásit jejich oddíl z projektu „časopis pro rodiče“ a jejich rodiče pak časopis dostávat nebudou. Z výzkumu vyplývá určitě nadpoloviční podpora a takto vysoké číslo dává projektu na ústřední úrovni jistě smysluplnost a zelenou. Výsledky průzkumu mezi činovníky jsou přílohou tohoto článku.

MOŽNOST ODMÍTNOUT NA ÚROVNI ODDÍLU

Pokud z nějakého důvodu máte v oddíle s připravovaným magazínem pro rodiče zásadní problém, můžete se z projektu vyřadit. V polovině listopadu bude ve skautISu doplněna funkčnost na „nezasílání časopisu pro rodiče“ a při aktivování této volby nebude nikomu z vašeho oddílu časopis pro rodiče zasílán. Po zavedení budeme o této možnosti znovu informovat.

Zdroj: krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6670-magazin-pro-rodice-detskych-clenu-junaka-podpora-komunikace-s-rodici/